Privacybeleid

Photo_Brussels

De advocatenvereniging VANDERVEEREN, THYS & DE NYS stelt de bescherming van uw persoonsgegevens te prijs, zowel voor het gebruik van haar website als wanneer de advocaten van het kantoor u juridisch advies geven of u vergezellen voor de hoven en rechtbanken.

De advocaten van het kantoor verbinden zich er daarom toe om, door middel van dit Handvest Bescherming Persoonsgegevens (hierna het ‘Charter’), en door de implementatie van technische en organisatorische maatregelen, uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te respecteren (hierna de ‘GDPR’) en door de Belgische wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Het doel van dit Handvest is om u precies te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens, verzameld via deze site of rechtstreeks bij het bedrijf, worden verwerkt en opgeslagen.

Artikel 1 – Verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van de raadpleging van een advocaat die werkzaam is binnen het kantoor VANDERVEEREN, THYS & DE NYS, verstrekt u uw persoonsgegevens enkel aan de advocaat die u heeft gekozen.

Het kantoor is in feite een kostenvereniging, waarbij elke advocaat individueel verantwoordelijk is voor zijn cliënten en, a fortiori, voor de persoonsgegevens van deze laatste.

Elke advocaat is dus verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die strikt noodzakelijk is om de door zijn cliënt gevraagde dienst te verlenen.

Afhankelijk van de gevraagde dienst (en de kwestie waarin u juridische bijstand nodig heeft), is de verwerkingsverantwoordelijke:

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail bereiken op de hierboven vermelde adressen of op het volgende postadres, de ontvanger is dus de advocaat die u hebt gekozen.

Postadres : Minimenstraat, 41 – 1000 Bruxelles

Artikel 2 – Soort verzamelde gegevens 

De gegevens die waarschijnlijk worden verzameld om u nuttig advies te geven of om u bij te staan ​​in gerechtelijke procedures, zijn de volgende:

 • Beleefdheid ;
 • Naam ;
 • Voornaam ;
 • Adres ;
 • E-mailadres ;
 • Vast nummer / mobiel nummer ;
 • Geboortedatum ; Geboorteplaats ;
 • Seks; Leeftijd ;
 • Rijksregisternummer ;
 • Reden van de wettelijke benoeming ;
 • Frequentie van afspraken ;
 • bankgegevens ;
 • Gegevens met betrekking tot de verzekeringsmaatschappij ;
 • Gegevens met betrekking tot de wederzijdse ;
 • Professionele informatie (beroep, diploma’s,) ;
 • Persoonlijke informatie (levensloop, familie,) ;
 • Gegevens met betrekking tot uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuigingen ;
 • Gezondheidsgegevens ;
 • Gegevens waaruit uw seksuele geaardheid blijkt ;
 • Gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten ;
 • Strafblad ;
 • Andere gegevens die nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden gedefinieerd in artikel 4 van dit Handvest.

Artikel 3 – Rechtsgronden voor verwerking

Als verwerkingsverantwoordelijken verwerken de individuele advocaten van de vereniging VANDEVEEREN, THYS & DE NYS  (hierna de ‘advocaten’) uw gewone persoonsgegevens (exclusief bijvoorbeeld gezondheidsgegevens), op basis van artikel 6.1, b) van de AVG. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u sluit met de gekozen advocaat (zodat deze u juridisch kan adviseren of bijstaan ​​in de rechtbank).  Advocaten beroepen zich ook op artikel 6.1, a) van de AVG, d.w.z. de toestemming van de betrokkene op voorwaarde dat het ad-hoctoestemmingsformulier naar behoren is ingevuld en ondertekend door de cliënt.

Met betrekking tot gevoelige gegevens (gegevens met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, gegevens met betrekking tot uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens met betrekking tot uw vakbondslidmaatschap, gezondheidsgegevens, gegevens met betrekking tot uw seksleven of uw seksuele geaardheid en gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten), verwerken de advocaten uw gegevens op basis van artikel 9.2, f) van de AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of wanneer rechtbanken optreden in het kader van hun rechtsbevoegdheid).

Advocaten beroepen zich ook op artikel 9.2, a) van de AVG, d.w.z. de toestemming van de betrokkene, op voorwaarde dat het ad-hoctoestemmingsformulier naar behoren is ingevuld en ondertekend door de cliënt.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

De advocaat die u hebt gekozen, moet het beoogde gebruik van de gegevens die hij/zij verzamelt, definiëren, zodat de cliënt weet hoe zijn/haar gegevens zullen worden gebruikt. Dit beoogde gebruik van de verzamelde gegevens zijn de doeleinden van de verwerking.  In het kader van uw relatie met uw advocaat is het doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens om uw advocaat in staat te stellen u het gevraagde juridisch advies te geven en/of u bij te staan ​​in de rechtbank.

De subdoelen zijn als volgt:

 • Beheer van afspraken met de advocaat ;
 • Het aanmaken en beheren van uw dossier ;
 • Het beheer van uw administratief dossier omwille van de organisatie (agenda, boekhouding, facturatie, enz.).

Artikel 5 – Ontvangers van gegevens 

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door het kantoor en door de advocaat met wie u een afspraak heeft.  De medewerkers van het kantoor kunnen toegang krijgen tot uw dossier en uw contactgegevens, binnen de grenzen van wat strikt noodzakelijk is om u juridisch te adviseren of om u bij te staan ​​in de rechtbank.

De leden van het administratief personeel van het kantoor moeten ook toegang hebben tot bepaalde informatie die essentieel is om aan uw verzoek te voldoen.  Alle leden van het kantoor verbinden zich ertoe de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te respecteren en zijn ofwel gebonden aan hun beroepsgeheim ofwel aan een geheimhoudingsplicht.

Artikel 6 – Uw rechten als klant

U heeft bepaalde rechten in verband met het verzamelen van uw persoonsgegevens: 

 • Recht op inzage: u heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewijzigd als deze onvolledig of onjuist zijn;
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn of wanneer deze onrechtmatig worden verwerkt. Dit recht is echter beperkt om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende bewaarverplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;

Recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;

 • Recht van verzet: u kunt zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij een gerechtvaardigd of zwaarwegend belang ons verhindert dit recht van verzet toe te passen;
 • Recht op overdraagbaarheid: U kunt verzoeken om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat voor persoonlijk gebruik te ontvangen of ons te vragen deze door te geven aan een andere advocaat.

U moet ons een schriftelijk verzoek sturen, hetzij per e-mail, hetzij per post, naar de adressen vermeld in artikel 1. Uw verzoek moet duidelijk zijn en specificeren wat u wenst te verkrijgen.  Om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen, is het mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren door u om een ​​kopie van uw identiteitskaart of een document waaruit uw identiteit blijkt, te vragen.  Wij zijn verplicht om binnen een maand na ontvangst op uw verzoek te reageren. Als uw verzoek complex is of als we veel vergelijkbare verzoeken tegelijkertijd ontvangen, kunnen we u schrijven om u te informeren dat onze reactietijd is verlengd tot twee maanden.  Indien uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, behouden wij ons het recht voor om van u de betaling van administratiekosten te vorderen, om hieraan gevolg te kunnen geven. Als wij uw verzoek afwijzen, wordt ons besluit tot weigering gemotiveerd.

Artikel 7 – Duur gegevensbewaring

Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de redelijke en strikt noodzakelijke tijd om de in artikel 4 van dit Charter gedefinieerde doeleinden te bereiken.

We moeten ons echter houden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot archivering. Zo moeten wij de dossiers van onze cliënten gedurende 5 jaar bewaren, na de laatste handeling of behandeling die werd uitgevoerd.

Artikel 8 – Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn bestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u op internet surft.Ze verzamelen en slaan gegevens op voor een latere verbinding en zorgen voor een efficiëntere werking van de website. 

Het bedrijf gebruikt cookies op verschillende manieren om uw gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

Functionele cookies: het bedrijf gebruikt deze cookies om uw eerder geselecteerde voorkeuren te onthouden. Deze kunnen de taal zijn die u verkiest en de locatie waar u zich bevindt.

Andere cookies: de firma gebruikt andere cookies.

U kunt uw browser configureren om alle of sommige cookies te accepteren of te weigeren via de banner die verschijnt wanneer u op de website aankomt. Daarom is het in sommige gevallen mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet werken.  Omdat elke browser anders is, kan de configuratie van cookies hiervan afhankelijk zijn. Het is daarom raadzaam om de hulp die uw browser biedt te lezen.  De website van het bedrijf maakt gebruik van de “Complianz”-plug-in, een AVG/CCPA-toestemmingsextensie voor cookies, die AVG, ePrivacy, DSGVO, LGPD, POPIA, APA, AVG, CCPA en PIPEDA ondersteunt, met voorwaardelijke meldingscookies en een gepersonaliseerd cookiebeleid gebaseerd op de resultaten van hun geïntegreerde analyse.

Artikel 9 – Gegevensbeveiliging

De advocaten nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​hoog niveau van beveiliging van de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. De advocaten stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen en houden daarbij rekening met de aard van deze gegevens en het risico dat ze met zich meebrengen voor uw privacy.

De advocaten hebben passende beveiligingshulpmiddelen geïnstalleerd om uw gegevens te beschermen en het verlies of de wijziging van gegevens die via de site van het kantoor of rechtstreeks van u zijn verzameld, te voorkomen.

Als zich een inbreuk op de door de advocaten verzamelde persoonsgegevens voordoet, zullen zij onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en alle passende maatregelen te nemen. U wordt op de hoogte gesteld van dit datalek, binnen de limieten die zijn vastgelegd in de AVG.

Artikel 10 – Privacybeleid van andere websites

De website van het bedrijf bevat links naar andere websites. Ons Handvest is alleen van toepassing op onze website. Als u daarom op een link naar een andere site klikt, moet u het privacybeleid ervan lezen. Het kantoor is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de informatie op deze andere websites, noch voor de gegevensverwerking die daar plaatsvindt.

Artikel 11 – Wijziging van het Handvest

Het kantoor behoudt zich het recht voor om dit Charter regelmatig te herzien om te voldoen aan wijzigingen, aanpassingen en wetgevende ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. We zullen updates op onze website plaatsen.

Artikel 12 – Claim en klacht

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de betrokken advocaat op het volgende e-mailadres:

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (AP): 

Ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel;

Of via volgende link: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduce-une-plainte.

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.

Artikel 13 – Contact

Als u vragen heeft over ons beleid, de gegevens die we over u hebben, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op.

Schrijf ons :

Bel ons op : 02 340 71 20 ;

Of schrijf ons op : Minimenstraat, 41 – 1000 Bruxelles.

Deze versie van het Charter dateert van 07/02/2022.